NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracterpersonal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi aleLegii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şiprotecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostruadministrat de SC VAELLA MASCHINEN SRL, are obligaţia de a administra încondiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personalepe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familieidumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarealor in vederea facturarii produselor comandate.

Sunteţiobligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru crearea facturiipentru produsele comandate. Refuzul dvs. determină anularea comenzii.

Informaţiileînregistrate sunt destinate utilizării de către operator in scopul livrariiproduselor şi sunt comunicate numai de catre Dumneavoastra.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi dedreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus uneidecizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţidreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi săsolicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră suntincorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitareaacestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Departamentul Reclamatii, la adresa de e-mail info@vaella.ro.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.